Hoạt động ngoại khóa - Tuyên truyền sự ảnh hưởng của Game Online đến học sinh THCS

Hoạt động ngoại khóa - Tuyên truyền sự ảnh hưởng của Game Online đến học sinh THCS

  • 23/01/2018
  • 1

Một số hình ảnh hoạt động tại buổi ngoại khóa - Tuyên truyền về sự ảnh hưởng của Game online đối với học sinh THCS hiện nay do học sinh khối 6,7,8 trường THCS Hồ Xuân Hương thực hiện. Với hình thức Sân khấu hóa, Dán tranh, Thuyết trình.


  • Nguyễn Văn B
  • Library of HoXuanHuong